Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s., IČO: 05851742, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 67982 (dále jen „NOOL“) klade velký důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Veškeré osobní údaje považuje za důvěrné a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Na základě čl. 13 Nařízení tímto NOOL poskytuje informace o zpracování osobních údajů, k němuž dochází v rámci činnosti NOOL.

 

Kontaktní údaje NOOL

Korespondenční adresa: Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha

Telefon: +420 224 834 153

E-mail: info@czmvo.cz

www.czmvo.cz

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Jméno: Mgr. Ing. Martin Lukáš

Korespondenční adresa: Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

E-mail: dpo_nool@weinholdlegal.com

  

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem

  • Zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek NOOL

Účel zpracování: zodpovězení dotazů a zpracování a vyřízení žádostí návštěvníků webových stránek NOOL.

Právní základ zpracování: oprávněný zájem NOOL na komunikaci s veřejností.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně další osobní údaje sdělené subjektem údajů v kontaktním formuláři.

Důvod poskytnutí údajů: pokud NOOL nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být dotaz zodpovězen.

Doba zpracování: po dobu vyřizování dotazu, a dále 6 měsíců od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů a pro účely případné další potřebné komunikace v dané věci.

 

  • Zpracování osobních údajů osoby, která naskenovala potencionálně padělaný léčivý přípravek

Účel zpracování: identifikace osoby, která naskenovala potencionálně padělaný léčivý přípravek.

Právní základ zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje / zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu a datum narození.

Příjemce osobních údajů: Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Doba zpracování: 6 měsíců

 

  •  Zpracování osobních údajů koncových uživatelů vnitrostátního systému NSOL

Účel zpracování: identifikace koncových uživatelů vnitrostátního systému NSOL.

Právní základ zpracování: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození a e-mailová adresa.

Doba zpracování: po dobu trvání smluvního vztahu mezi NOOL a subjektem údajů, a dále 2 roky po jeho zániku.

 

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které o něm NOOL zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů.

Tato práva může uplatnit elektronicky na e-mailové adrese info@czmvo.cz, telefonicky na čísle +420 224 834 153 nebo písemně na výše uvedené adrese sídla NOOL. Má rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

Právo vznést námitku

V případech, kdy jedná o zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu má subjekt údajů rovněž právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, které v námitce popíše. Námitku může subjekt údajů podat elektronicky na e-mailové adrese info@czmvo.cz, telefonicky na čísle +420 224 834 153 nebo písemně na výše uvedené adrese sídla NOOL.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2024 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.