Informace o zpracování osobních údajů

Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s., IČO: 05851742, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 67982 (dále jen „NOOL“) klade velký důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Veškeré osobní údaje považuje za důvěrné a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Na základě čl. 13 Nařízení tímto NOOL poskytuje návštěvníkům webových stránek www.czmvo.cz, kteří prostřednictvím kontaktního formuláře osloví NOOL, informace o zpracování jejich osobních údajů.

Kontaktní údaje NOOL

Korespondenční adresa: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Telefon: +420 224 834 153

E-mail: info@czmvo.cz

www.czmvo.cz

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem

Účel zpracování: zodpovězení dotazů a zpracování a vyřízení žádostí návštěvníků webových stránek NOOL.

Právní základ zpracování: oprávněný zájem NOOL na komunikaci s veřejností.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně další osobní údaje sdělené subjektem údajů v kontaktním formuláři.

Důvod poskytnutí údajů: pokud NOOL nebudou osobní údaje sděleny, nemůže být dotaz zodpovězen.

Doba zpracování: po dobu vyřizování dotazu, a dále 6 měsíců od jeho vyřízení pro účely evidence a vyhodnocování dotazů a pro účely případné další potřebné komunikace v dané věci.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které o něm NOOL zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů.

Tato práva může uplatnit elektronicky na e-mailové adrese info@czmvo.cz, telefonicky na čísle +420 224 834 153 nebo písemně na výše uvedené adrese sídla NOOL. Má rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Právo vznést námitku

Vzhledem k tomu, že se jedná o zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu má subjekt údajů rovněž právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, které v námitce popíše. Námitku může subjekt údajů podat elektronicky na e-mailové adrese info@czmvo.cz, telefonicky na čísle +420 224 834 153 nebo písemně na výše uvedené adrese sídla NOOL.

Zakládající členové organizace

Přidružené organizace

© Copyright 2022 Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, z.s
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.